අලුත් අවුරුදු උත්සවය වලට අවසර නෑ / සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු සමයේ දී අවුරුදු උත්සව, පොළ හා වසන්ත සැනකෙලි සඳහා අනුමැතිය ලබානොදීමට…