ඛනිජ තෙල් සේවකයන් 8 වැනිදා කොළඹට / අඛණ්ඩ වර්ජනයට සූදානම්

ඛනිජ තෙල් සේවකයන් 8 වැනිදා කොළඹට එක්රැස්වී රජයට එරෙහි විරෝධතා ආරම්භ කරන බව ඛනිජ තෙල් පොදු…