අත්අඩංගුවේ පසු වන අසාත් සාලිට කොළඹ මහාධිකරණයේ නඩු

බස්නාහිර පළාත් හිටපු ආණ්ඩුකාර අසාද් සාලි මහතාට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ අධි චෝදනා ගොනුකර තිබෙන බව…