අසාධු ලේඛනගත කිරීමේ හා ඉවත්කිරීමේ ක්‍රමවේදය ගැන පැහැදිලි කිරීමක්

UNSC 1373 යටතේ පුද්ගලයන් හා සංවිධාන අසාධු ලේඛනගත කිරීමේ හා ඉවත්කිරීමේ ක්‍රමවේදය සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කරමින්…