අසීමිත අන්තර්ජාල පැකේජයනුත් සේවා සමාගම් මාෆියාවක….

අසීමිත අන්තර්ජාල සේවා ලබාදීම යටතේ සමාගම් කිහිපයක් හදුන්වා දී ඇති පැකේජ පිළිබද මේ වන විට සමාජයේ…