කළුගල පොලිස් මුරපොළේ අහඹු පරීක්ෂණයකදී 45කින් 26කට කොරෝනා

ගිනිගත්හේන, කළුගල පොලිස් මුරපොල අසලදී අහඹු ලෙස සිදු කරන ලද පි.සි.ආර් පරික්ෂණ 45 කින් 26 දෙනෙකුට…