ගෙන්වීමට නියමිත කාබනික පොහොර දෙවන සාම්පලයේත් අහිතකර බැක්ටීරියා

චීනයෙන් මෙරටට ගෙන්වීමට සැලසුම් කර තිබූ කාබනික පොහොර තොගයේ අහිතකර බැක්ටීරියා ඇති බව දෙවන වරටත් සිදු…