අළුත් අවුරුදු සැණකෙළි හා සංගීත සංදර්ශනවලටත් අවසර නැහැ

එළැඹෙන සිංහල – දමිළ අලුත් අවුරුද්දට සමගාමීව අවුරුදු ක්‍රීඩා උත්සවල සැණකෙළි සහ සංගීත සංදර්ශන සඳහා අවසර…