ආගමික / වාර්ගික නම්වලින් පක්ෂ බෑ / මැතිවරණ කොමිසම තීන්දු කරයි

නිල නාමය යම් ආගමික හෝ වාර්ගික හෝ වශයෙන් නම් කෙරෙන දේශපාලන පක්ෂ ලියාපදිංචි නොකිරීමට මැතිවරණ කොමිෂන්…