ඉන්දීය විදේශ ඇමති 28 වනදා දිවයිනට

ඉන්දීය විදේශ අමාත්‍ය ආචාර්ය එස්. ජයශංකර් මහතා මාර්තු 28/30 දිනයන්හි නිල සංචාරයක් සඳහා මෙරටට පැමිණෙන බව…