ඩොලර් හා පොහොර හිඟයෙන් වැලන්ටයින්ටත් බාධා

රටේ පවතින ඩොලර් හිඟය සහ පනවා තිබූ ආනයන සීමා හේතුවෙන් පෙබරවාරි 14 වැනිදාට යෙදී ඇති ආදරවන්තයන්ගේ…