භාණ්ඩ 600 පැනවූ සීමා නැවත සළකා බැලීමේ සූදානමක්

මෑතකදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් පාරිභෝගික භාණ්ඩ 600කට වැඩි සංඛ්‍යාවකට පැනවූ ආනයන සීමාවන් පිළිබඳව නැවත…

සත්ත්ව හිංසා චෝදනා මත ආනයන සීමා අවදානමක්

රටවල් කිහිපයකින් බ්‍රිතාන්‍යයට සිදුකරන ආනයන සීමා කිරීමට යෝජනාවක් ඉදිරිපත්ව තිබෙනවා. ඒ විවිධ චෝදනා පදනම් කර ගනිමිනුයි.…