අවදානම් ස්ථානවලින් ඉවත් නොවුනොත් බලෙන් ඉවත් කරනවා

නායයෑම් අවදානම් ස්ථානවලින් ඉවත් නොවන පුද්ගලයින් පොලීසිය හා අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග තුළින් බලය යොදා ඉවත් කරන බව…