කොවිඩ් ප්‍රතිකාර සේවාවන් සදහා ආයුර්වේද රෝහල් 50 ක්.

දිවයින පුරා පිහිටි ආයුර්වේද රෝහල් අතරමැදි කොවිඩ් ප්‍රතිකාර සේවාවන් සපයන මධ්‍යස්ථාන බවට පත් කරන ලෙස ලබාදුන්…