ආයෝජන කළාප සේවකයන් ජනතා විරෝධයක එක්වීමට සූදානම්

මෙරට සියලුම ආයෝජන කලාපවල එක් ලක්ෂ හතළිස් අටදහසකට වැඩි ඇගලුම් සේවක සේවිකාවන් පිරිසක් අප්‍රේල් 28 වැනිදා…