ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යංශයට තවත් ආයතන කිහිපයක්

ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යංශය යටතට තවත් සමාගම් කිහිපයක් පවරමින් නව ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. ඒ අනුව…