ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයන් පිරිසක් ජනතාවට සහාය පල කරයි(Video)

ජනතාව ක්‍රියාත්මක කරන විරෝධතාවය සඳහා ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයන් පිරිසක් සිය සහාය පල කර තිබෙනවා. Group of…

ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයින්ගේ නිවාඩු අවලංගු කෙරේ

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයින්ගේ නිවාඩු අවලංගු කර තිබේ. ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්…