චීනයේ යුධ වියදම ඩොලර් බිලියන 200ක් තෙක් ඉහල දමයි

චීනය 2021 වසරේ සිය ආරක්ෂක වියදම ඩොලර් බිලියන 209 ක් දක්වා ඉහළ නංවා තිබෙනවා. ඒ අනුව…