බාල කොවිඩ් ඇඳුම්වලට තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවේ අනුමැතිය

භාවිතයට නුසුදුසු කොවිඩ් ආරක්ෂිත ඇඳුම් කට්ටල ලක්ෂයක් සැපයූ ​පෞද්ගලික සමාගමකට තවත් එම ඇඳුම් කට්ටල ලක්ෂයක කොන්ත්‍රාත්තුවක්…