සඳ ගමනට තැත් කරන ආර්ටේමිස් පළමු රොකට්ටුවට යළි බාධා

මිනිසෙකු සදමතට ගෙනයාමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ ආටෙමිස් වන් රොකට්ටුව අභ්‍යවකාශ ගත කිරීම දෙවන වරටත් කල්දමා තිබෙනවා. ආටෙමිස්…