ආර්ථික අගාධයේ අප සිටින තැන…

අප කලක් තිස්සේම සිටින්නේ විශාල ආර්ථික අගාධයකට මුහුණ දෙමින් විශාල ලෙස පීඩාවට පත් වෙමිණි. ඒ ගැන…