ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා සාමූහිකයේ මාධ්‍ය නිවේදනය

ලංකාව එහි පුරවැසියන්ගෙන් බහුතරයකගේ ජීවිතවලට බලපාන්නා වූ පෙර නොවූ විරූ දරුණු ආර්ථික අර්බුධයක් මධ්‍යයේ සිටිනු ලැබේ.…