නිදහසින් පසු විශාලතම ආර්ථික අවපාතය 2020 දී / ඒක පුද්ගල ආදායමත් පහළට

නිදහසින් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ආර්ථික අවපාතය පසුගිය වසරේ වාර්තාවී තිබෙනවා. 2020 වසර සඳහා වන ශ්‍රී…