ආර්ථික මර්මස්ථාන රැසක් ඇතුළත් කරමින් නව අමාත්‍යාංශයක්

මේ දක්වා ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ ශීර්ෂය යටතේ තිබූ ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව, ශ්‍රී ලංකා…