2021 ලෝක ආර්ථිකය සියයට 6කින් වර්ධනය බව හෙලිකරයි

මෙම වසර තුල ඉන්දියාවේ ආර්ථික වර්ධනය සියයට 12.5 ක් තරම් ඉහළ අගයකට පත්වනු ඇති බවට පුරෝකථනය…