2022 දී සියයට 5.5 ක ආර්ථික වර්ධනයක් ? / මහ බැංකු අධිපති

ශ්‍රී ලංකාව මේ වසරේ සිටට 5.5 ක ආර්ථික වර්ධන වේගයක් ළඟා කරගැනීමට බලාපොරොත්තුවන බව ශ්‍රී ලංකා…