ආණ්ඩුව හා මහබැංකුව ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රතිපත්ති ඉතා භයංකරයි – ආර්ථික විද්‍යාඥයන්

මේ වන විට ආන්ඩුව සහ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව එක් වී ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින මූල්‍ය වාදී…