ගෝලීය සමාජ විරෝධතා ඇති වීමේ අවධානමක්

ගෝලීය වැටුප් පහත වැටීම හමුවේ සමාජ විරෝධතා ඇති විමේ අවධානමක් පවතින බවට ජගත් සංවිධානය අනතුරු අගවනවා.…

ලංකාවට යන්නේ බලාගෙන- පෝලිම්වල ඉන්න වෙයි / කැනඩාව

ශ්‍රී ලංකාවේ පිරිහෙන ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳව කැනඩාව ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීමට නියමිත සිය පුරවැසියන්ට අනතුරු ඇඟවීමක්…