ආර්ථීක අර්බුදය ගැන නීතීඥ සංගමයෙන් නිවේදනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනය වන ආර්ථීක අර්බුදය හමුවේ, නිතීයේ ආධිපත්‍ය සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට මෙන්ම ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වයට ඇතිවිය…