රෝග ලක්ෂණ නැති කොවිඩ් ආසාදිතයින් අතිවිශාල පිරිසක් සමාජයේ

රෝග ලක්ෂණ රහිත කෝවිඩ් ආසාදිතයන් අතිවිශාල සංඛ්‍යාවක් සමාජය තුළ දැකිය හැකි බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි. එහි…