මියන්මාරයේ හමුදා කුමන්ත්‍රණය සමග ආසියාන් සංවිධානය දෙදරයි

මියන්මාරයේ හමුදා කුමන්ත්‍රණය සමග ආසියාන් සංවිධානය බරපතල මතභේදාත්මක තත්ත්වයකට ලක්ව ඇති බව හින්දුස්ථාන් ටයිම්ස් පුවත්පත වාර්තා…