“ආසියාවේ රැජිණ” නිල් මැණික ජනවාරියේ වෙන්දේසියට

“ආසියාවේ රැජිණ” ලෙස නම් කර ඇති ලොව විශාලතම ස්වාභාවික තනි නිල් මැණික එළඹෙන ජනවාරි මාසයේ මුල්…