ආහාර උද්ධමනය 95%ට නගී

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව ඉකුත් සැප්තැම්බර් මස ආහාර කාණ්ඩයේ උද්ධමනය 94.9%ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි…