පාසලේ දරුවන්ගේ ආහාර දීමනාවෙන් සාදයක් පැවැත්වූ විදුහල්පතිනිය ගැන විමර්ශන

පාසලේ දරුවන් සදහා ලබාදෙන ආහාර දීමනාවෙන් විදුහල්පතිනියක සිය සැමියාගේ උපන්දින සාදයට කෑම ලබාගෙන ඇතැයි කියන සිද්ධිය…