ජූලි මාසයේදී මෙරට ඇඟලුම් අපනයන ආදායම ඩොලර් මිලියන 500 ඉක්මවයි

පසුගිය ජූලි මාසයේදී මෙරට ඇඟලුම් අපනයන ආදායම අඛණ්ඩව දෙවැනි මසටත් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 500 සීමාව ඉක්මවා…