අගෝස්තුවේදී ඇඟලුම් කම්හල් වැසී යාමේ අවදානමක්

රට තුළ පවතින ඉන්ධන අර්බුදය හේතුවෙන් මේ වන විට නිදහස් වෙළෙඳ කලාපවල සේවකයන්ගේ පැමිණීම සියයට තිහකින්…