ඇඟළුම් අපනයන ආදායම පහතට – ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව

ඇඟළුම් අපනයන ආදායම අඩුවෙමින් පවතින බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි. මහ බැංකුවේ ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව…