සුළු ජන කොටස්වල අයිතිවාසිකම් රකින්න / ජගත් මහලේකම්

ශ්‍රී ලංකාවේ සුළු ජන කොටස්වල අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නැයි එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් ඇන්ටෝනියෝ ගුටරෙස්…