පොලියෙස්ටර් ඇඳුම් කොරෝනා අවදානම වැඩි කරයි / වෛරසය පැය 72ක් රැදෙන බව හෙලිවේ

කොරෝනා වයිරසයට දින තුනක් දක්වා පොලියෙස්ටර් ඇඳුම් මත රැදී සිටිය හැකි බව අනාවරණ වී තිබෙනවා. මොන්ට්ෆෝර්ට්…