මැතිවරණයට ඇප තැන්පත් කිරීමේ කාලය අදින් අවසන්

පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා ඇප මුදල් තැන්පත් කිරීමට ලබාදී ඇති කාලය අදින් අවසන් වන බව මැතිවරණ…