ආණ්ඩුවේ හිටිය ප්‍රබලයෝ ගණනාවක් රටින පනින්න සැරසේ?

මේ වන විට ආණ්ඩුවට ජනතාවගෙන් එල්ල වන දැඩි විරෝධය හමුවේ හිටපු ඇමතිවරැන් ගණනාවක් පවුලේ සාමාජිකයින් සමග…