ගාලුමුවදොර විරෝධයට පහරදුන් හිටපු මැති , ඇමති ඇතුළු 22ක් අත්අඩංගුවට ගැනීමට උපදෙස්

සාමාකාමී උද්ඝෝෂකයින් සිටිනි මයිනා ගෝ ගමට’ සහිගෝඨා ගෝ ගමට’ පහර දීමේ සිද්ධීන් වලට සම්බන්ධ හිටපු ඇමතිවරු…

අන්තර්වාර කතා මැද ඇමති විෂය පථයන් ප්‍රකාශයට පත්කරයි

අන්තර් වාර ආණ්ඩුවක් පිළිබද යෝජනා අතරතුර නව කැබිනට් හා රාජ්‍ය අමාත්‍යංශවල විෂයන් ප්‍රකාශයට පත් කරමින් අති…