බ්‍රසීලයේ ඇමසෝනියා චන්ද්‍රිකාව කක්ක්ෂගත කරයි

බ්‍රසීලයේ ඇමසෝනියා -1 චන්ද්‍රිකාව ඉන්දියාව විසින් සාර්ථකව කක්ෂගත කර තිබෙනවා. ඒ වාණිජ වශයෙන් වෙනත් රටක් සඳහා…