ඇමෙරිකානු යුද නැවක් ත්‍රිකුණාමලය වරායට

ඇමෙරිකානු නාවික හමුදාවට අයත් යුද නැවක් (USS Charleston – LCS 18 Blue Crew (LCS 18) ශ්‍රී…