ඇමෙරිකාව,  බ්‍රිතාන්‍ය සහ ඕස්ට්‍රේලියා නව සන්ධානයට චීනයේ විරෝධය

ඇමෙරිකාව,  බ්‍රිතාන්‍ය සහ ඕස්ට්‍රේලියාව එක්ව ඇතිකරගත් නව ආරක්ෂක ගිවිසුමට චීනය විරෝධය පළකර තිබෙනවා. ඇතිකරගත් නව ආරක්ෂක…

ලංකාව කොරෝනා 04වන මට්ටමේ ඉහළ අවදානම් රටක් / ඇමෙරිකාව

ශ්‍රී ලංකාව කොරෝනා අවදානම සම්බන්ධයෙන් හතරවන මට්ටමේ ඉහළ අවදානම් රටක් ලෙස නම් කළ ඇමෙරිකාව එහි සංචාරය…