ඉන්දියාව හා ලංකාව අත්සන් තබන ගිවිසුම් හෙළිකරන්න / ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි

ඉන්දීය සාගර කලාපයේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර අත්සන් කිරීමට නියමිත ගිවිසුම් තුනක තොරතුරු…

දේශපාලකයන්ගෙන් රට යළි භාරගත යුතුයි / ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි

දේශපාලකයින්ට රට භාරදී සිදුවෙන විනාශය දැන් අවසන් කළයුතුව ඇති බව පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි පවසති. ඒ…