ඇල්ෆා ප්‍රභේදය ආසාදිතයින් දරුණු රෝගී අවදානමක

කොරෝනා ඇල්ෆා ප්‍රභේදය ආසාදිතයින් දරුණු රෝගී තත්ත්වයන්ට වැඩිපුර යොමුවන බව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආසාත්මිකතා, ප්‍රතිශක්ති විද්‍යාව…