ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් තලංගම,ඇහැලියගොඩ, ලිඳුල හා කටුනායකින්

ගතවූ දිනයේ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් ප්‍රමාණයක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා. එම සංඛ්‍යාව 112ක්. තලංගම ප්‍රදේශයෙන් ආසාදිතයන්…