ඇෆ්ගන් සාම සාකච්ජාවලදී පකිස්ථානය මග හැරලා

ඇෆ්ගන් යුද්ධය නිමාවට පත් කිරීම සඳහා ගෙන ඇති තීරණය තුල ඇෆ්ගනිස්ථානයේ අසල්වැසි පකිස්ථානය සමග අමෙරිකාව කිසිදු…