ඇෆ්ගනිස්ථානයේ දී ලිඳක සිරවූ කුඩා දරුවා මිය යයි

දින හතරක් ඇෆ්ගනිස්තානයේ ළිඳක සිරවී සිටි සය හැවිරිදි කුඩා දරුවා මරණයට පත්ව තිබෙනවා. අඛණ්ඩව දින කිහිපයක්…